MŠ Horní Kruty "Každý den s úsměvem"

MŠ Horní Kruty

Provozní řád

Mateřská škola Horní Kruty, okres Kolín

 • Provozní řád: č.j. 64 / 20

I. Údaje o zařízení

 • Adresa: Mateřská škola Horní Kruty č.p. 82      
 • PSČ: 281 46 Horní Kruty
 • Tel.: 321 796 919     
 • Mob.: 776 200 553
 • E-mail: mshornikruty@seznam.cz
 • Web: mshornikruty.estranky.cz
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO: 750 34 344
 • Zřizovatel: Obec Horní Kruty
 • Statutární zástupce: Radka Vedralová, ředitelka MŠ
 • Typ mateřské školy: celodenní
 • dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání § 2 se třída MŠ naplňuje do počtu 24 dětí
 • Provozní doba: 6:30 hod. – 16:00 hod.
 • Součástí mateřské školy je školní jídelna + kuchyně, která vyvařuje pro děti z MŠ, ZŠ, zaměstnance MŠ, ZŠ a veřejnost (v souladu se zřizovací listinou MŠ).
 • Využití zařízení pro jiné aktivity: v souladu se zřizovací listinou MŠ.

II. Režimové požadavky ( délka aktivit, zařazení )

Příchod dětí: od 6:30 hod. podle potřeb rodičů; ranní filtr provádí pedagogické pracovnice při příchodu dítěte do MŠ (viz. zápisy v sešitě)

Spontánní hra: frekvence zařazení během dne - až pětkrát denně

Zařazení v režimu dne:                     

 • 6:30 -  8:00
 • 8:30 -  9:15
 • 10:00 -  11:45 (v případě pobytu venku na zahradě)
 • 13:30 -  14:15 (v případě, že dítě nespí)
 • 14:30 -  16:00

Činnosti dětí řízené pedagogem:

 • 7:00 – 8:15
 • 8:30 – 9:45

Pohybové aktivity:

 • podmínky, vybavení - předem připravené pomůcky a nářadí
 • druh pohyb. aktivit, kompenzační prvky - pohybové a taneční hry, chůze, běh, lezení, skákání
 • frekvence zařazování pohyb. aktivit v denním režimu
 • volně, během spontánní hry a při pobytu venku
 • pohybové cvičení před svačinou
 • jedenkrát týdně tělesné cvičení většího rozsahu

Pobyt venku: pozemek využívaný k pohyb. aktivitě - zahrada MŠ včetně pískoviště ( 28 m2, pískoviště je zakryté ochrannou sítí, výměna písku je cca 1 x za 2 roky ), průlezek, skluzavky, houpaček, 3 pružinových houpadel, 2 zahradních domečků ( v letním období využití brouzdaliště na zahradě MŠ ).

Délka pobytu venku: 2-3 hodiny (včetně odpolední  zájmové činnosti)

Způsob využití pobytu venku: pohyb. aktivity dětí, sledování dění v přírodě, pozorování rostlin a živočichů, dopravních prostředků, pracovních aktivit dospělých, nácvik správného a bezpečného chování na ulici apod.

Odpočinek, spánek: zařazení v režimu dne - po obědě od 12:15. hod.,respektování individuálních potřeb dítěte (zklidnění na lůžku, popř. podložce, poslech pohádky, děti,  které nespí, vstávají ve 13:30 hod. - klidné hry do 14:15 hod.), uložení podložek, lehátek a lůžkovin

Stravování:

 • v mateřské škole se podává přesnídávka, oběd, odpolední svačina (dle délky pobytu dítěte v MŠ)
 • systém podávání svačin - svačina je připravena na stolku od 8:00 do 9:30 hod., děti se samy obslouží
 • úklid po jídle provádí děti také samostatně na určené místo
 • doba oběda : 11:45 – 12:15 hod.
 • Časový odstup mezi jednotlivými jídly nesmí přesáhnout 3 hodiny.

Pitný režim:

 • ráno paní kuchařky nalijí do nádoby s ventilem čaj, vitamínové nápoje atd. – možnost
 • samostatné obsluhy dětí během celého dne, děti mají na výběr většinou 3 druhy nápojů včetně
 • kohoutkové vody a mléčných nápojů.  Manipulace s nádobím - použité hrnečky odloží
 • děti na odkládací tác ( je umístěn v blízkosti přípravné kuchyňky u nádoby na pití )

Poplatek za stravování: omlouvání dětí z docházky i ze stravování je možné osobně nebo telefonicky den předem do 16:00 hod. Pokud toto nelze, je možné si vyzvednout neodhlášenou stravu 1. den nepřítomnosti dítěte ( do kastrůlku ) ve školní jídelně v době od 11:00 hod. do 11:30 hod.

Poplatek za stravování lze platit v hotovosti (denně od 7:30 do 8:00 hod. a od 13:00 do 13:30 hod.) v kanceláři VŠJ. Ve výjimečných případech bezhotovostně na účet MŠ – po dohodě s ředitelkou MŠ.

Otužování:

 • způsob - vzduchem: pravidelné větrání třídy, ložnice, umývárny, WC, šatny, co nejvíce    pobytu venku, přiměřené oblékání a obutí dětí
 • vodou : plavecký výcvik dětí v Kolíně – dle zájmu a možností, sezónní brouzdaliště na zahradě MŠ

III. Způsob nakládání s prádlem

 • Výměna lůžkovin: 1 krát za 3 týdny
 • Výměna ručníků:  1 krát za týden (podle potřeby ihned)
 • Způsob praní prádla: provádí rodiče, povlékání lůžkovin provádí školnice MŠ
 • Skladování prádla: provádí školnice MŠ ve skladu lůžkovin, ložní prádlo je opatřeno jednotlivými značkami dětí, aby se zabránilo případné výměně

IV. Úklid - dezinfekce

K úklidu se používají dezinfekční prostředky.

Denní úklid:

 • - setření všech podlah a povrchů na vlhko, koberce vyčistit vysavačem
 • vynášení odpadků
 • mytí umývadel a WC čistícími prostředky s dezinfekčním účinkem

Týdenní úklid:

 • omytí omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikování umýváren a záchodů

Nejméně 2x ročně:

 • umytí oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů
 • celkový úklid všech prostor MŠ, ŠJ a zahrady

1x za tři roky:

 • - malování (v případě potřeby častěji nebo dle finančních možností MŠ)

V. Zásobování pitnou vodou

Voda používaná v MŠ  pochází z obecního vodovodního řadu. Provozovatelem tohoto vodovodu je ENERGIE  AG  Kolín a.s., který zodpovídá za kvalitu vody.                                              

Obecné shrnutí:

Tento řád stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid předškolního zařízení, zařazeného do rejstříku školských zařízení.

Prostorové podmínky

Nezastavěná plocha pozemku u předškolního zařízení určená pro pobyt dětí musí činit nejméně 30 m na jedno dítě. Pozemek musí být oplocen.

Při volbě rostlin a dřevin vysazovaných na pozemek určený pro zařízení předškolního vzdělávání je zohledněna ochrana zdraví dětí a jejich rozumové schopnosti. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny musí být řádně udržovány.

Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání předškolního zařízení umožňuje volné hry dětí, odpočinek, osobní hygienu s otužováním a tělesná cvičení. 

Osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky a zásobování vodou

 

V MŠ lze použít sdružené osvětlení. Sdruženým osvětlením se rozumí záměrné současné osvětlení denním a doplňujícím umělým světlem během dne.

Pro většinu činností se vyžaduje převažující směr osvětlení zleva a shora.

Zařízení pro předškolní vzdělávání musí mít zajištěny vyhovující mikroklimatické podmínky a vytápění. V denních místnostech určených k trvalému pobytu dětí musí být teplota vzduchu nejméně 20 až 22 °C, teplota v ložnici nesmí při vytápění klesnout pod 18 °C. V umývárně nesmí teplota vzduchu při vytápění klesnout pod 20 °C, na záchodech pod 18 °C. V letním období je nejvyšší přípustná teplota ve třídě 26 °C.

Prostory zařízení pro předškolní vzdělávání určené k trvalému pobytu jsou přímo větratelné.

Zařízení MŠ je zásobeno pitnou vodou – obecní vodovod.

Provozní podmínky

Režim dne v MŠ je stanoven s ohledem na věkové zvláštnosti dětí a jejich biorytmus.

Denní doba pobytu venku je zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v MŠ. V zimním i letním období lze délku pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících je  provoz MŠ přizpůsoben tak, aby bylo možné provádět spontánní a řízené činnosti dětí ve venkovním prostředí v co největším rozsahu.

Úklid a praní prádla

Úklid v MŠ se provádí:

 • a) denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytu akumulačních kamen a klik; vynášení odpadků je prováděno denně
 • b) denně za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel a záchodů
 • c) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním umýváren a záchodů
 • d) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel
 • e) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy
 • f) malování dle potřeb MŠ a ŠJ a dle finančních možností MŠ

Výměna lůžkovin v MŠ se provádí jednou za 3 týdny, výměna ručníků 1 za týden;  v případě potřeby ihned.

Výživa a stravování

V MŠ nesmí časový odstup mezi jednotlivými jídly přesáhnout 3 hodiny.

Poskytování stravovacích služeb veřejnosti ve školní jídelně je časově odděleno od stravování žáků ZŠ Horní Kruty - viz. směrnice o školním stravování.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 19.3.2020 a platí do odvolání.

Vypracovala:
Radka Vedralová
ředitelka MŠ  

O nás

Kalendář akcí

Svátek

Dnes je 27.6.2022

Svátek má Ladislav

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den politických vězňů
 • Světový den rybářství
 • Světový den sdělovacích prostředků
 • Světový den diabetiků

Zítra má svátek Lubomír

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:53

Slunce zapadá:21:13

Název projektu CZ: Šablony III pro MŠ Horní Kruty

Název projektu EN: Templates III for MŠ Horní Kruty

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_20_080

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3OP

Název projektu dle MS2014+:1 Šablony III pro MŠ Horní Kruty

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018182

Eu