MŠ Horní Kruty "Každý den s úsměvem"

MŠ Horní Kruty

Charakteristika MŠ

 

 liška         liškališka

 

Výstavba nové jednopatrové zděné budovy Mateřské školy v Horních Krutech byla započata dne 25.3.1978. Dne 10.9.1980 byla za účasti představitelů bývalého MNV a společenských organizací předána do užívání.

Toto zařízení bylo postaveno nákladem 2 milionů Kč. Při výstavbě bylo odpracováno 12 628 brigádnických hodin zdarma, a to zásluhou většiny hornokrutských občanů. Na včasném otevření MŠ měli podíl i zaměstnanci MŠ, kteří nehledě na své osobní volno, věnovali svůj volný čas, aby mohla škola být co nejdříve uvedena do provozu.

Od ledna 2003 se stala mateřská škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. MŠ v Horních Krutech je organizována jako jednotřídní předškolní zařízení. Nachází se v klidném odlehlém prostředí – na okraji obce, / z jedné strany lemována třešňovým sadem /. Děti docházejí nebo dojíždějí do této školy z blízkého i vzdálenějšího okolí.

 

 

liškališkališkališkališka

Škola má vlastní školní jídelnu, ve které se kromě dětí z MŠ stravují i děti ze ZŠ a veřejnost. Kolem celé budovy je velká zahrada, která je, stejně jako budova, dostatečně vybavena pěknými, účelnými hračkami, pomůckami, dvěma dřevěnými domky, stolem a lavičkami a tudíž umožňuje dětem celodenní pobyt na čerstvém vzduchu. Vzrostlé stromy poskytují dětem v horkých letních dnech dostatek stínu. Celá zahrada je oplocená, okolí budovy je osázeno keři, zelení a upraveno. Nedaleko od MŠ se nachází sportovní areál a dětské hřiště u místní Sokolovny, které je vybaveno dětskými herními prvky a lze ho také využít při pobytu dětí venku.

V 1.patře budovy se nachází herna, třída, ložnice – pro odpolední odpočinek dětí, přípravná kuchyňka, sociální zázemí a šatna dětí i zaměstnanců.

Třída je uzpůsobena potřebám a počtu dětí, probíhají zde skupinové, individuální a společné aktivity, na estetice prostředí se podílejí učitelky a děti svými výtvarnými pracemi. Třída je vybavena hracími koutky, stolky a židličkami, prostorem pro hry, předškolní vzdělávání i pohyb dětí. Vnitřní prostory jsou světlé, slunné a dostatečně velké.

V přízemí budovy je školní kuchyně, školní jídelna, kanceláře, sklady a sociální zázemí pro děti i dospělé.

Personální obsazení MŠ tvoří ředitelka, učitelka, školnice – uklízečka, vedoucí školní jídelny – kuchařka a provozní síla ve školní kuchyni.

Předškolní vzdělávání je v mateřské škole uskutečňováno přirozenou cestou během celého dne, je založeno na aktivní účasti dítěte, na prožitkovém a interaktivním učení ve skupinách, kolektivně i individuálně.

Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a formou záměrného a spontánního učení směřuje k naplňování kompetencí dětí potřebných pro jejich další vzdělávání. Starší děti před vstupem do základní školy a děti s odloženou školní docházkou mají ve třídě možnost intenzivnější přípravy ve všech vzdělávacích oblastech, převážně formou rozdělených skupinových aktivit.

Záměry  vzdělávání jsou  naplňovány  také třídními a školními projekty, společnými akcemi (např. pěší a poznávací výlety, divadelní a filmová představení, drakiáda pro děti, Mikulášská nadílka, vánoční a jarní besídka, karneval, Den matek, Den dětí, táborák, akce s rodiči atd.) a dalšími doplňkovými aktivitami školy.

liška

 

 

Filozofie naší mateřské školy:

- rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy

- položit základy celoživotního vzdělávání dětem, podle jejich možností, zájmů a potřeb

- podporovat zdraví a přirozený pohyb dětí

- rozvoj environmentální výchovy – pěstovat u dětí kladný vztah k přírodě (ochrana životního prostředí, třídění odpadu, pěstitelské a chovatelské práce, péče o ryby v místním rybníku,

tvořivé činnosti z přírodnin a odpadového materiálu atd.).

Naše MŠ je zaměřena na všestranný, harmonický vývoj dítěte. Velký důraz v oblasti předškolního vzdělávání klademe na respektování přirozených potřeb dítěte, na rozvoj estetického vnímání, fyzické a zdravotní kondice dětí.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který má název: "Třída plná pohody."

Jelikož máme třídu věkově smíšenou, mohou být sourozenci spolu, což přispívá k rozvíjení širších sociálních vztahů, starší a zkušenější děti jsou příkladem pro děti mladší, které jejich dovednosti mají jako přirozenou motivaci na cestě svého rozvoje.

Hrajeme si, zpíváme společně písničky za doprovodu hudebních nástrojů, chodíme na vlastivědné vycházky po okolí, navštěvujeme kulturní a společenské akce (divadla, výstavy atd.), malujeme, kreslíme, tvoříme, cvičíme, čteme si, povídáme si, soutěžíme a společně objevujeme svět kolem nás.

Cílová kapacita MŠ je 25 dětí. (Uvedeno v Rejstříku škol a školských zařízení ze dne 29.8.2006, povoleno KHS). Děti jsou přijímány ve věku od 3 do 6/7 let. Zřizovatelem MŠ je Obec Horní Kruty.

Provoz MŠ je celodenní, tj. pondělí - pátek od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Zajišťuje ho 5 pracovnic – 2 odborně kvalifikované pedagogické pracovnice ( ředitelka, učitelka ) a 3 pracovnice provozní ( vedoucí školní jídelny-kuchařka, provozní síla ve školní jídelně, školnice-uklízečka.

Stravování je zajištěno 3x denně - dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. V průběhu celého dne je zajištěn aktivní pitný režim, děti mají možnost pít čaj ( ovocný, bylinkový ), vodu se sirupem bez umělých sladidel, vodu s ovocem, vodu neochucenou, mléčné nápoje a mléko. 

Nabídka „nadstandardních“ aktivit:

„Veselá keramika“ – keramický kroužek pro děti /každou sudou středu odpoledne / .

lištička1

 

Tým našich pracovníků

  • Miloslava Jiráková: ředitelka
  • Pavlína Pokrovskij, DiS : učitelka
  • Lenka Kaňková: vedoucí školní jídelny, kuchařka
  • Dana Sovová: provozní síla ve školní jídelně
  • Monika Bílková: školnice, uklízečka, učitelka na překrývání
  • Jana Zlatníková: školní asistentka 

Úplata za předškolní vzdělávání

Na základě vzájemné dohody se zřizovatelem (obec Horní Kruty) úplatu za předškolní vzdělávání v naší škole začneme vybírat od září 2021 v částce 300,-Kč měsíčně za dítě.

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena v Provozním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce v šatně dětí a ve školní jídelně.

 

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání / pokud je stanovena / a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Ceník jednotlivých jídel platný od 1.9.2022                

Děti z MŠ   Rodiče platí  
přesnídávka 10,-Kč přesnídávka, oběd, svačina 42,-Kč
oběd 22,-Kč přesnídávka, oběd 32,-Kč
svačina 10,-Kč    
Děti ze ZŠ   Veřejnost  
oběd 30,-Kč oběd 60,-Kč

V případě nepřítomnosti dítěte je možné stravu odhlásit do 8 hod. na tel.č. 321 796 919

Rovněž je možné si  oběd 1.den při nepřítomnosti dítěte vyzvednout do 12.30 hod. ve školní jídelně.

Způsob platby : v hotovosti u vedoucí školní jídelny

                            nebo na účet vedený u ČSOB  číslo účtu 311844737/0300

                                                    

                                                               

  Poznámka k platbě : Příjmení a jméno dítěte nebo dětí a měsíc.

 

liška

 

O nás

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Svátek

Dnes je 16.4.2024

Svátek má Irena

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den hlasu

Zítra má svátek Rudolf

Východ a západ slunce

Slunce vychází:6:02

Slunce zapadá:19:57

Název projektu CZ: Šablony III pro MŠ Horní Kruty

Název projektu EN: Templates III for MŠ Horní Kruty

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_20_080

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3OP

Název projektu dle MS2014+:1 Šablony III pro MŠ Horní Kruty

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018182

Eu

Projekt

 

Šablony OP JAK pro MŠ Horní

Kruty
byl spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu
vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím
podpůrných personálních pozic – školního asistenta, vzdělávání pracovníků škol,
podpora zavádění inovativních metod výuky a podpořit inkluzivní klima a komunitní
charakter mateřské školy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0002941

Publicita