MŠ Horní Kruty "Každý den s úsměvem"

MŠ Horní Kruty

Organizační řád

Mateřská škola Horní Kruty, okres Kolín

 • IČO:  750 34 344
 • Organizační řád: č.j. 209/23

Organizační řád pro Mateřskou školu v Horních Krutech je zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami:

Vyhláška MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní řád pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení

Zákoník práce

A. Základní ustanovení organizačního řádu

Působnost organizačního řádu

Organizační řád MŠ je základní organizační normou, stanoví zásady organizace a řízení MŠ a všechny základní činnosti v procesu předškolního vzdělávání, s přihlédnutím k místním provozním podmínkám MŠ.

B. Mateřská škola

1. Mateřská škola v Horních Krutech

je jednotřídní MŠ, která od 1.1.2003 vstoupila do právní subjektivity s vymezením úkolů podle zřizovací listiny a s povolením vedlejší hospodářské činnosti v rozsahu příslušných pojednání zřizovací listiny.
Zřizovatelem MŠ je Obec Horní Kruty.

2. Předmět činnosti  - předškolní  vzdělávání

Mateřská škola podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání. Podporuje též  sociální vývoj dítěte, vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj.

Zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou.

Při organizování předškolního vzdělávání vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání.

Součástí MŠ je školní jídelna + kuchyně, která vyvařuje pro děti z MŠ, ZŠ, zaměstnance MŠ a ZŠ a veřejnost (v souladu se zřizovací listinou MŠ).

MŠ má výbornou spolupráci s rodiči, kteří pomáhají škole při organizaci různých školních i mimoškolních akcí: slavnosti, oslavy, MDD, besídky - vánoční, mikulášské, slavnostní rozloučení s předškolními dětmi aj.

3. Výkon státní správy

Ředitelka MŠ:

 • řídí předškolní zařízení ( je statutárním zástupcem MŠ), odpovídá za odbornou i pedagogickou úroveň předškolního vzdělávání a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků
 • vypracovává koncepci předškolního vzdělávání 
 • přijímá a propouští pracovníky mateřské školy
 • rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP
 • pečuje o dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně
 • předsedá a řídí jednání pedagogické rady a provozní porady
 • odpovídá za vedení předepsané dokumentace ve škole
 • odpovídá za BOZP a PO
 • odpovídá za vytvoření podmínek pro výkon školní inspekce a kontroluje práci pedagogických i provozních pracovníků
 • stanoví po dohodě se zřizovatelem a zástupci dětí organizaci provozu a jeho délku
 • stanoví se zástupcem dítěte docházku dítěte do MŠ, délku jeho pobytu a způsob jeho stravování
 • zajišťuje organizaci zápisu, rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ
 • může ukončit docházku dítěte v určených případech - Zákon č. 561/2004 Sb. § 35
 • stanoví rozsah přerušení nebo omezení provozu v měsíci červenci a srpnu

Učitelka MŠ

 • odpovídá za bezpečnost dítěte po celou dobu pobytu dítěte v MŠ
 • musí mít vždy přehled o všech dětech
 • volí jen bezpečná místa za cíl vycházky
 • dbá o zdraví a bezpečnost dítěte, zajišťuje pitný režim v průběhu celého dne (i při pobytu venku)
 • vykonává pečlivě dozor nad dětmi při pobytu na zahradě (průlezky, skluzavky, houpačky)
 • předchází úrazům
 • má na paměti vždy a ve všech situacích osobnost dítěte a jeho rozvoj
 • připraví pro děti, které neusínají, vhodný program, aby si mohly hrát ve třídě a nerušily spící děti
 • předává dítě zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě ( na základě písemného pověření zástupce dítěte )
 • -    zastupuje ředitelku MŠ v době její nepřítomnosti dle pověření ze dne 1.9.2010.

4. Povinnosti zástupce dítěte

zajistí řádné a odpovídající oblečení dítěte (pokud možno označené jménem)

oznámí MŠ předem známou nepřítomnost dítěte

dbá všeobecných zdravotních zásad při docházce dítěte do MŠ

je ve vzájemném kontaktu s pedagogickými i provozními pracovníky MŠ

5. Dokumentace MŠ

Za zpracování uvedené dokumentace zodpovídá ředitelka MŠ nebo pověřený pracovník:

 • školní řád
 • jednací protokol
 • vnitřní řád školy
 • přihlášky dětí
 • třídní kniha pro mateřské školy
 • přehled o docházce dětí a docházce zaměstnanců
 • přehled o stravování dětí
 • evidenční listy dětí
 • evidence úrazů
 • rozvrh služeb
 • zápis kontrol a inspekcí provedených v MŠ
 • zápis z pedagogických rad a pracovních porad
 • personální a hospodářská evidence související s provozem MŠ

Vnitřní předpisy MŠ:
Vnitřní předpisy MŠ určují další pravidla jednání a chování zaměstnanců MŠ:

 • pracovní řád
 • provozní řád
 • organizační řády
 • vnitřní režim školy
 • požární řád
 • evakuační řád
 • směrnice o školním stravování

Řízení předškolního vzdělávání:
Předškolní vzdělávání je organizováno a vychází z  těchto dokumentů:

 • vyhláška MŠMT o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • koncepce školy
 • vnitřní řád školy
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • další aktuální předpisy a metodické návody MŠMT
 • doporučení ČŠI

6. Stravování

řídí se vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, provozním řádem ŠJ a interními směrnicemi o školním stravování

dítě přítomné v MŠ se v době podávání jídla  stravuje vždy

7. Všeobecná ustanovení

Pracovníci:

 • Všichni pracovníci MŠ jsou odpovědni ředitelce MŠ

Pracovník je povinen:

 • plnit příkazy ředitelky školy a jejího zástupce
 • dodržovat pracovní kázeň
 • plně využívat pracovní dobu, být na začátku pracovní doby připraven k práci na svém pracovišti a odcházet z něho po skončení pracovní doby, svůj příchod a odchod pečlivě zapisovat do „evidence docházky“
 • dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
 • dodržovat protipožární předpisy
 • zvyšovat soustavně svoji odbornou úroveň
 • ohlašovat ředitelce neprodleně všechny změny v osobních poměrech a jiné údaje
 • chránit majetek školy
 • řádně hospodařit s prostředky svěřenými organizaci, řádně zacházet s inventářem školy, neplýtvat el. energií a vodou
 • nevynášet z objektu organizace předměty inventáře školy a nepoužívat je k osobním účelům
 • nezdržovat se bez povolení ředitelky školy v objektu organizace mimo provozní dobu
 • telefon školy používat pouze ke služebním účelům, v naléhavém případě zapsat soukromý hovor do sešitu a zaplatit příslušný obnos
 • ohlásit ředitelce školy nebo jejímu zástupci každou návštěvu v mateřské škole
 • přijímat soukromé návštěvy v pracovní době je  Z A K Á Z Á N O
 • nemoc: nahlásit ihned, potvrzení o pracovní neschopnosti předat p. ředitelce MŠ do 3 dnů, ředitelka předá mzdové účetní
 • ošetřování člena rodiny : nahlásit ihned, potvrzení od lékaře předat p. ředitelce do 3 dnů, ředitelka předá mzdové účetní
 • neplacené volno: pouze v případě, že je již vyčerpána řádná dovolená, požádat písemně p. ředitelku
 • náhradní volno: vést evidenci a přesně uvádět, za který den je volno čerpáno
 • dovolená: v době hlavních prázdnin, při poklesu docházky dětí, žádost podepisuje zaměstnancům ředitelka školy, vede evidenci dovolených
 • zodpovědnost za děti: pedagogické pracovnice mají zodpovědnost za děti od doby, kdy je přijmou od rodičů nebo pověřené osoby, až do doby předání rodičům nebo osobě, kterou mají uvedenou ve smlouvě, taktéž při vyzvedání dětí nezletilými sourozenci
 • zodpovědnost za zamykání budovy: poslední pracovnice, která opouští budovu ( kontrola oken, dveří, akumulačních kamen, zářičů, vody atd.)
 • dodržovat zákaz kouření v budově a  v celém areálu MŠ a zákaz užívání alkoholu a jiných návykových látek ( i po pracovní době).

8. Přechodná a závěrečná ustanovení:

Tento organizační řád nabývá účinnosti dne 1.8.2023 a platí bez omezení.

V Horních Krutech 1.8.2023                                                         

Vypracovala:
Miloslava Jiráková
ředitelka MŠ

O nás

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Svátek

Dnes je 16.4.2024

Svátek má Irena

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den hlasu

Zítra má svátek Rudolf

Východ a západ slunce

Slunce vychází:6:02

Slunce zapadá:19:57

Název projektu CZ: Šablony III pro MŠ Horní Kruty

Název projektu EN: Templates III for MŠ Horní Kruty

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_20_080

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3OP

Název projektu dle MS2014+:1 Šablony III pro MŠ Horní Kruty

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018182

Eu

Projekt

 

Šablony OP JAK pro MŠ Horní

Kruty
byl spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu
vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím
podpůrných personálních pozic – školního asistenta, vzdělávání pracovníků škol,
podpora zavádění inovativních metod výuky a podpořit inkluzivní klima a komunitní
charakter mateřské školy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0002941

Publicita